SVV logo
Informasjonsportal for Autosys Kjøretøy - eCoC
 

Om eCoC

På denne siden finner du oppdatert informasjon om innføring av ny løsning og ny tjeneste (API) for innsendelse av elektronisk samsvarserklæring - eCoC (Ceritificate of Conformity).

Denne siden er sist oppdatert (last updated) 24.11.2021.

API
Melding om preregistrering
Kontaktpersoner

Innholdet på siden er sist oppdatert (last updated) 20.09.2021. Se endringslogg (changelog) for informasjon om hva som er endret.

På denne siden oppdatere vi FAQ underveis. Her kan man ofte finne svar på egne spørsmål. Dersom man ikke finner dette, ta kontakt på epost Kurt Henry Haug så skal vi svare ut spørsmålene dere har.

Bakgrunn for tjenesten

Statens vegvesen har siden august 2001 tilbudt en løsning for å levere samsvarserklæring for kjøretøy som vedlegg til en epost. Her kan du lese mer om denne løsningen Samsvarserklæring for registrering av nye kjøretøy | Statens vegvesen . I takt med endringer for beregning av engangsavgiften, har nye felter fått status som individspesifikke, den største endringen kom med innføringen av WLTP som målemetode.

Det norske samfunnet er inne i en digitaliseringsprosess med krav til moderne og digitaliserte løsninger. Forordning 2018/858 peker tydelig på at EU er inne i den samme prosessen, hvor bilfabrikantene pålegges å levere CoC digitalt for M, N og O kjøretøy fra 5.7.2026.

Statens vegvesen erstatter den tilårskomne norske epostløsningen med den harmoniserte løsningen for eCoC. For å beholde den effektive prosessen med samsvarserklæring og førstegangsregistrering av kjøretøy som vi har hatt i Norge fra august 2001, innfører vi løsningen for alle kjøretøytyper selv om EUs krav kun omfatter M, N og O kjøretøy i første omgang.

Dette medfører derfor endringer for alle dagens brukere av epostløsningen, som må tilpasse seg ny løsning og eCoC i IVI-format innen vi avslutter dagens e-post-løsning, sept. 2022.

Hva er tjenesten?

Importør sender inn melding om preregistrering av kjøretøy inkludert eCoC i XML-format som definert av IVI-formatet (Initial Vehicle Information). Innsender får tilbakemelding på fra tjenesten, positiv tilbakemelding vil si at kjøretøyet er registrert i vår kjøretøydatabase. Ved negativ tilbakemelding vil de gis feilmeldinger for felter som er påkrevet. Begge typer tilbakemeldinger vil kunne inneholde varsler på felter som der er ønsket innhold i.

Ønsket særskilt norsk avgiftsklassifisering som f.eks. varebil klasse 2 og campingbil sendes inn som egen parameter til tjenesten. Parameteren er valgfri.

Ved behov for å trekke tilbake en tidligere innsendt preregistrering (før registrering av kjøretøyet har skjedd), kan man kalle tjeneste for sletting av preregistrering.

For teknisk informasjon om tjenesten se API .

Hvem kan benytte tjenesten?

Tjenesten er tilgjengelig for norske kjøretøyimportører / fabrikanter med norsk organisasjonsnummer som importerer eller produserer kjøretøy som skal førstegangsregistreres i Norge. Tjenesten legger til rette for importører og deres forhandlere å enkelt, raskt og sikkert kunne gjennomføre førstegangsregistrering.

Hvordan benytte tjenesten - Hva må jeg som importør / fabrikant gjøre?

Importør/fabrikant må selv utvikle funksjonalitet for å sende inn forespørsel til eCoC-tjenesten, samt autentisere seg gjennom Maskinporten . Det er importør / norsk fabrikant som er ansvarlig for innsending av korrekte data for kjøretøy. Feil data eller feil avgiftskoder kan gi feil krav om engangsavgift fra Skatteetaten.

eCoC overordnet flyt

 1. Importør / fabrikant kaller Maskinporten for å autentisere seg selv mot Maskinporten med ønske om å bruke tjenesten
 2. Maskinporten valider forespørelen og utfør tilgangskontroll. Hvis godkjent returneres et Access Token tilbake
 3. Importør / fabrikant kaller eCoC tjeneste med mottatt Access Token og kjøretøyets eCoC. Tjenesten validerer forespørselen og returnerer respons med eventuelle feil og varsler. Hvis godkjent blir kjøretøyet opprettet.

Dersom importør utvikler dette selv, eller benytter eksterne konsulenter, eller fabrikantene direkte vil det være en fordel å involvere utviklere/konsulenter i innholdet på disse informasjonssidene.

Testmiljø

SVV har et testmiljø hvor dere som importør/fabrikant kan teste tilgang og respons under utvikling. Testmiljøet er et produksjonslikt miljø som gir reelle responser. Tilgang til testmiljø ligger til grunn for de importører som benytter dagens epostløsning. Nye virksomheter som ønsker tilgang til testmiljø må ta kontakt på epost kurt.henry.haug@vegvesen.no.

Ved test som feiler med feilmelding som indikerer at typegodkjenning eller ønsket avgiftsklassifisering ikke ble funnet
gi beskjed så kan vi tilrettelegge testdata med hvilken typegodkjenning det gjelder med variant, versjon og eventuelt ønsket avgiftsklassifisering.

Overgang til produksjonsmiljø

Før overgang til produksjonsmiljø må importøren inngå avtale om bruk av tjenesten med Statens vegvesen. Inntil videre inngås avtale manuelt ved å sende forespørsel til brukerstotte@vegvesen.no .

IVI-formatet

Tjenesten er bygget på versjon 1.6 av IVI-formatet. For importører / fabrikanter som er ny til IVI-formatet er følgende linker nyttige:

Version 1.6 IVI Messagebook
Version 1.6 Initial Vehicle Information XSD Scheme
Version 1.6 Initial Vehicle Information Excel Overview
Version 1.6 IVI Release Notes
Version 1.6.1 IVI Content Check Module (ICM) - Functional description

Det er fra EU sin side sagt at versjonene innenfor 1.x skal være både fremover- og bakoverkompatible. Det betyr at man kan sende inn melding med IVI på alle versjoner fra 1.1 til 1.6. Tjenesten vil etter hvert bli oppgradert til versjon 1.7 av IVI-formatet.

Hvilke felter i IVI-formatet er minimum å fylle inn?

Dersom man, som fabrikant, i dag utsteder COC (samsvarserklæringer) i henhold til et av EU’s direktiver for kjøretøy, som f.eks. 2007/46, kan man ta utgangspunkt i at all informasjonen fra papirutgaven også skal være med i IVI og man kan anvende referansene i papirutgaven som veiledning til hvilke felt i IVI som skal fylles ut. De fleste feltene i IVI har en eller flere referanser til konkrete punkt i en COC.

EREG-sekretariatet har utgitt et standard regelsett for innholdskontroll av IVI. Det anbefales å fylle inn relevante felter for kjøretøygruppe som definert av IVI Content Check Module (ICM). I tillegg til reglene i ICM er det vært å merke seg følgende spesielle felter og krav til disse (ikke uttømmende liste):

Body.CocDataGroup

 • StageOfCompletionCode
  • Støtter kun C=Complete, V=Completed. I=Incomplete "uferdig kjøretøy" støttes ikke.
 • Make
  • Vi benytter første merke (dette er en liste!) og finner en merkekode (som vi benytter i dag).
  • Vi har mulighet for å legge inn ALIAS -merker dersom samme merke skrives på varierende måter for samme merke.
 • CommercialName
  • Vi benytter første handelsbetegnelse (Dette er en liste).
 • VersionCoc
  • Vi benytter ikke VersionCoc for å erstatte tidligere innsendte CoCer. Se API for å slette tidligere innsendt CoC.

Klassifisering

 • VehicleCategoryCode
 • ClassOfVehicleCode (første forekomst)

Tekniske Data

 • NrOfSeatingPositions -> sitteplasserTotalt
 • PrimaryColourCode, SecondaryColourCode -> Karosserifarge(r)
 • FuelCode -> Drivstofftype(Utslipp)

API

Tjeneste "Melding om preregistrering" tilbyr importører muligheten for innsending av eCoC (elektronisk CoC) fra fabrikant til Statens Vegvesen.

Tjeneste "Slette tidligere innsendt CoC" tilbyr importører muligheten for å slette tidligere innsendt eCOC dersom kjørtøyet ikke allerede har blitt registrert.

Teknisk Dokumentasjon

Tjenesten som tilbys er en REST-tjeneste hvor IVI-dokumentet (XML-format) sendes med i REST-kallet som en tekststreng encoded med base-64. Valgfri informasjon ved særskilt norsk klassifisering som f.eks. varebil klasse 2 og campingbil settes som tilleggsparametere i kallet.

Tilgangstyring til APIet er basert på bruk av Maskinporten som autentiserings- og autorisasjonstjener for maskin-til-maskin grensesnitt.

Dokumentasjon Lenke Versjon Open API-fil (*sist oppdatert 22.09.2021)
REST-API Innmelding API L4.7 Last ned

*EcocStatusResponse oppdatert med felt fastsattAvgiftsgrunnlag.

Opprette melding om preregistrering

Her er et eksempel på POST request ved opprette melding om preregistrering.

POST https://synt.utv.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/meldingompreregistrering/v1/opprette TEST
POST https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/meldingompreregistrering/v1/opprette PROD

Header

Content-Type application/json
Authorization Bearer [token]

Hvor:

 • [token] er en JWT-basert aksess-token. Se info om maskinporten .

Body

{ "ivi": { "iviDokument": "IVI dokument base64EncodedXML" } }

HTTP Statuskoder

Hvis melding om preregistrering (eCoC) mottatt og kjøretøy opprettet vil tjenesten returnere HTTP 200.

Hvis melding om preregistrering (eCoC) feilet pga. ugyldig forespørsel vil tjenesten returnere HTTP 400 (Bad Request) eller HTTP 422 (Unprocessable Entity). Sjekk for responskoder i responsbody.

Hvis melding om preregistrering (eCoC) feilet pga. tekniske feil vil tjenesten returnere HTTP 500. Sjekk meldingstekst for troubleticket om feilen. Sendes til support med svvguid som referanse.

Eksempel på respons - suksessmelding

Her er et eksempel på respons opprette melding om preregistrering - suksessmelding med eksempel på advarsel (som ikke stopper opprettelse av coc/kjøretøy).

{ "datoTid": "2021-02-08T21:23:18.812", "iviIdentifikator": { "kuid": "3378041606", "iviReferanse": "3a0f9b22-a855-4933-bf78-959128c2a5d3", "understellsnummerMerke": { "understellsnummer": "TESTSISDINKY00015", "merkekode": 2600 } }, "melding": { "meldingstype": "INFO", "meldingskode": "kjoretoy.coc.KJORETOY_OPPRETTET", "meldingstekst": "Melding om preregistrering er mottatt og kjøretøy er opprettet" { "melding": "Er det korrekt at NOx (mg/km) ikke er utfylt?", "feltreferanse": "utslippNOxMgPrKm", "feltverdi": null, "meldingsklasse": "ADVARSEL" } ] } }

I JSON-svaret må man også sjekke responskoder for eventuelle funkjsonelle feil eller annen viktig informasjon.

Responskoder Meldingstype

Responskoder som kan returneres for Meldingstype (felt melding.meldingstype)

Kode
INFO
ADVARSEL
FEIL

Enkelte feilmeldinger blir ansett som ADVARSLER ved innsending av melding om preregistrering / IVI. Disse vil ha Meldingstype = ADVARSEL selv om feilmeldingsteksten kan tyde på at det egentlig er en feil. Dette skyldes at vi i enkelte tilfeller må lempe litt på krav til data ved håndtering av IVI. F.eks. vil man kunne få ADVARSEL - "Feltet 'innpressing' må alltid være utfylt." som i meldingOmPreregistrering må tolkes som at vi ikke finner informasjon om innpressing som burde ha vært der.

Responskoder Meldingskode ved opprett

Responskoder som kan returneres for Meldingskode (felt melding.meldingskode)

Kode (uten prefiks kjoretoy.coc.) Beskrivelse Description Kommentar
KJORETOY_OPPRETTET Melding om preregistrering er mottatt og kjøretøy er opprettet Pre-registration notification received and vehicle is created
UGYLDIG_FORESPORSEL Forespørselen har ugyldig innhold The request has invalid content
KONVERTERING_AV_IVI_FEILET Tolkning av COC-data i IVI feilet Conversion of COC data failed Indikerer feil i utfylling av feltverdier i XMLen. Sjekk feltFeil[].feltreferanse og feltFeil[].melding for info om feilen
IVI_IKKE_IHT_KONTRAKT Validering av IVI mot XSD (XML-kontrakt) feilet Validation of IVI against XSD (XML contract) failed Indikerer feil i utfylling av feltverdier i XMLen. Sjekk feltFeil[].feltreferanse og feltFeil[].melding for info om feilen
VALIDERING_AV_COC_DATA_FEILET Validering av datafeltene i COC feilet Validation of data fields in COC failed
DESERIALISERING_AV_IVI_FEILET Deserialisering fra COC-data til IVI feilet Deserialization of IVI failed Indikerer feil i XML-formatet. Sjekk meldingstekst for info om feilen
KJORETOY_KAN_IKKE_AVGIFTSKLASSIFISERES Kjøretøy kan ikke avgiftsklassifiseres Vehicle cannot be tax classified For gyldige kombinasjoner av tekniskKode, tekniskUnderkode og avgiftskode se kodeverk Kjøretøyklassifisering (*).
INGEN_GYLDIG_KJORETOYKLASSIFISERING Det finnes ingen gyldig kjøretøyklassifisering for kjøretøyet No valid vehicle classification for this vehicle For gyldige kombinasjoner av tekniskKode, tekniskUnderkode og avgiftskode se kodeverk Kjøretøyklassifisering (*).
FLERE_GYLDIGE_KJORETOYKLASSIFISERINGER Det finnes mer enn én gyldig kjøretøyklassifisering for kjøretøyet. Angi avgiftskode i meldingen. There is more than one valid vehicle classification for the vehicle. Enter the avgiftskode (eng. tax code) in the message. For gyldige kombinasjoner av tekniskKode, tekniskUnderkode og avgiftskode se kodeverk Kjøretøyklassifisering (*).
KJORETOYKLASSIFISERING_IKKE_ECOC Klassifisering støttes ikke for eCOC Vehicle classification not supported for eCOC Kombinasjon av feltene tekniskKode, tekniskUnderkode og kjoretoyAvgiftsKode er gyldig men ikke støttet av eCOC (*).
AVGIFTSKODE_IKKE_GYLDIG_FOR_TK Oppgitt avgiftskode er ikke gyldig for teknisk kode The stated tax code is not valid for the technical code Kombinasjon av feltene tekniskKode, tekniskUnderkode og kjoretoyAvgiftsKode er ikke gyldig (*).
FINNES_ALLEREDE COC med angitt dokumentreferanse eksisterer allerede COC with specified document reference already exists COC med angitt IVIReferenceId er ukjent
KJORETOY_FINNES_ALLEREDE Kjøretøy med angitt understellsnummer/merke eksisterer allerede Vehicle with the specified chassis number / brand already exist Kjøretøy med angitt VehicleIdentificationNumber/Make eksisterer allerede.
TEKNISK_FEIL Technical error. Check message text for troubleticket about the error Sjekk meldingstekst for troubleticket om feilen. Sendes til support med svvguid som referanse.

(*) Kombinasjon av feltene tekniskKode, tekniskUnderkode og kjoretoyAvgiftsKode gir til sammen en kodekombinasjon for kodeverk Kjøretøyklassifisering .

Grunnlaget er for feltene tekniskKode og tekniskeUnderkode i IVI (under arbeid):

 • VehicleCategoryCode

Eksempel på respons - feilmelding

Her er et eksempel på respons opprette melding om preregistrering - feilmelding hvor opprettelse coc/kjøretøy ikke ble gjennomført.

[ { "datoTid": "2021-02-08T21:36:47.511", "iviIdentifikator": { "kuid": null, "iviReferanse": null, "understellsnummerMerke": { "understellsnummer": null, "merkekode": null } }, "melding": { "meldingskode": "kjoretoy.coc.KJORETOY_KAN_IKKE_AVGIFTSKLASSIFISERES", "meldingstekst": "Ulovlig forespørsel - Fant ingen åpne eller lukkede avgiftsklassifiseringer på typegodkjenning: < TYPEGODKJENNINGSNR. > | < VARIANT > | < VERSJON > tilgjengelig for importør: < xxxxxxxxx > med ønsket avgiftskode: < xxx > .", "meldingstype": "FEIL" } } ]

Request for å slette melding om preregistrering

Her er hvordan man kaller DELETE forespørsel (3 varianter) om å slette en tidligere innsendt melding om preregistrering.

DELETE https://synt.utv.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/meldingompreregistrering/v1/slette/ivireferanse/{iviReferanse} TEST
DELETE https://synt.utv.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/meldingompreregistrering/v1/slette/understellsnummer/{understellsnummer} TEST
DELETE https://synt.utv.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/meldingompreregistrering/v1/slette/understellsnummer/{understellsnummer}/merkekode/{merkekode} TEST
DELETE https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/meldingompreregistrering/v1/slette/ivireferanse/{iviReferanse} PROD
DELETE https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/meldingompreregistrering/v1/slette/understellsnummer/{understellsnummer} PROD
DELETE https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/meldingompreregistrering/v1/slette/understellsnummer/{understellsnummer}/merkekode/{merkekode} PROD

Hvor:

 • {iviReferanse} er kjøretøyets Ivi-referanse
 • {understellsnummer} er kjøretøyets understellsnummer
 • {merkekode} er kjøretøyets merkekode. Merkekode er påkrevd i kombinasjon med understellsnummer der understellsnummer alene ikke er unikt.

Header

Content-Type application/json
Authorization Bearer [token]

Hvor:

 • [token] er en JWT-basert aksess-token. Se info om maskinporten .

Eksempel på respons - suksessmelding

Her er et eksempel på suksessmelding ved sletting av preregistrering.

{ "datoTid": "2021-02-08T21:41:33.15", "iviIdentifikator": { "kuid": "xxxxxxxxxx", "iviReferanse": null, "understellsnummerMerke": { "understellsnummer": "DOKUMENTASJONDEMO", "merkekode": null } }, "melding": { "meldingskode": "kjoretoy.coc.KJORETOY_SLETTET", "meldingstekst": "Forespørsel om sletting av COC er mottatt og COC er slettet.", "meldingstype": "INFO" } }

I JSON-svaret må man også sjekke responskoder for eventuelle funkjsonelle feil eller annen viktig informasjon.

Responskoder Meldingskode ved sletting

Responskoder som kan returneres for Meldingskode (felt melding.meldingskode)

Kode (uten prefiks kjoretoy.coc.) Beskrivelse Description
KJORETOY_SLETTET Forespørsel om sletting av COC er mottatt og COC er slettet COC deletion request received and COC is deleted
IKKE_ENTYDIG Det finnes mer enn en COC med angitt understellsnummer/merke/dokumentreferanse. Forsøk en annen identifikator There is more than one COC with the specified chassis number / brand / document reference. Try another identifier
UKJENT_UNR_OG_MERKE COC med angitt understellsnummer/merke er ukjent COC with specified chassis number / brand is unknown
UKJENT_DOKUMENTREFERANSE COC med angitt dokumentreferanse er ukjent COC with specified document reference is unknown
IKKE_TILGANG COC er innmeldt av annen innsender. Kan kun slettes av opprinnelig innsender COC is reported by another submitter. Can only be deleted by the original submitter
KJORETOY_ER_REGISTRERT Kjøretøyet er registrert eller under registrering The vehicle is registered or under registration

Her er et eksempel på feilmelding ved sletting av preregistrering når vi ikke har nok info til å identifisere coc som forespørselen forsøker å slette.

{ "datoTid": "2021-02-08T21:17:51.385", "iviIdentifikator": { "kuid": null, "iviReferanse": null, "understellsnummerMerke": { "understellsnummer": "DOKUMENTASJONDEMO", "merkekode": null } }, "melding": { "meldingskode": "kjoretoy.coc.UKJENT_UNR_OG_MERKE", "meldingstekst": "COC med angitt understellsnummer/merke er ukjent.", "meldingstype": "FEIL" } }

Her er et eksempel på feilmelding ved sletting av preregistrering når kjøretøyet har åpen registreringssak eller er registrert.

{ "datoTid": "2021-02-08T21:32:43.896", "iviIdentifikator": { "kuid": null, "iviReferanse": null, "understellsnummerMerke": { "understellsnummer": "DOKUMENTASJONDEMO", "merkekode": null } }, "melding": { "meldingskode": "kjoretoy.coc.KJORETOY_ER_REGISTRERT", "meldingstekst": "Kjøretøyet er registrert eller under registrering", "meldingstype": "FEIL" } }

Endringslogg

Denne seksjonen kommer til å inneholde logg over endringer på denne siden.

Endring Dato oppdatert
Lagt til info om VersionCoc under Body.CocDataGroup 24.11.2021
Seksjon "Opprette melding om preregistrering" oppdatert (siste 2 linjene) 03.11.2021
Seksjon "Hvilke felter i IVI-formatet er minimum å fylle inn?" oppdatert 27.10.2021
REST-API oppdatert under Teknisk Dokumentasjon 22.09.2021
Funksjonell beskrivelse av tjenesten oppdatert - "Om eCoC" 21.09.2021
Ny side lagt til - "eCoC FAQ" 21.09.2021