SVV logo
Informasjonsportal for Autosys Kjøretøy - eCoC
 

Om eCoC

Vi kommer til å legge ut informasjon om innføring av ny løsning for innsendelse av samsvarserklæring eCoC på denne siden. Her vil du finne informasjon om hvordan løsningen er utviklet, presentasjoner fra informasjonsmøter og svar på spørsmål vi mottar fra dere som innsendere.

Innholdet på siden er sist oppdatert (last updated) 13.07.2021. Se endringeslogg (changelog) for informasjon om hva som er endret.

API
Melding om preregistrering

Kontaktpersoner:

Presentasjon fra møte mandag 9. november:
Informasjonsmote_Innsendere_av_CoC_november_2020.pdf

Spørsmål og svar:
Sporsmal_og_Svar_fra_Informasjonsmoter.pdf

Nyttige linker:
Version 1.6 IVI Messagebook
Version 1.6 Initial Vehicle Information XSD Scheme
Version 1.6 Initial Vehicle Information Excel Overview
Version 1.6 IVI Release Notes
Version 1.6.1 IVI Content Check Module (ICM) - Functional description

API

Tjeneste "Melding om preregistrering" tilbyr importører muligheten for innsending av eCOC (elektronisk COC) fra fabrikant til Statens Vegvesen.

Tjeneste "Slette tidligere innsendt COC" tilbyr importører muligheten for å slette tidligere innsendt eCOC.

Avtale med Statens vegvesen

API-konsumenten må inngå avtale med Statens vegvesen om innsending av eCOC for å få tilgang til å sende inn eCOC via API. Inntil videre inngås avtale manuelt ved å sende forespørsel til brukerstotte@vegvesen.no .

Tilgangsstyring

Tilgangstyring til APIet er basert på bruk av Maskinporten som autentiserings- og autorisasjonstjener for maskin-til-maskin grensesnitt.

Teknisk Dokumentasjon

Tjenesten som tilbys er en REST-tjeneste hvor IVI-dokumentet (XML-format) sendes med i REST-kallet som en tekststreng encoded med base-64.

Dokumentasjon Lenke Versjon Open API-fil (sist oppdatert 03.06.2021)
REST-API Innmelding API L4.7 Last ned
REST-API Innmelding API L4.6 Last ned

Opprette melding om preregistrering

Her er et eksempel på POST request ved opprette melding om preregistrering.

POST https://synt.utv.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/meldingompreregistrering/v1/opprette TEST
POST https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/meldingompreregistrering/v1/opprette PROD

Header

Content-Type application/json
Authorization Bearer [token]

Hvor:

  • [token] er en JWT-basert aksess-token. Se info om maskinporten .

Body

{ "ivi": { "iviDokument": "IVI dokument base64EncodedXML" } }

Eksempel på respons - suksessmelding

Her er et eksempel på respons opprette melding om preregistrering - suksessmelding med eksempel på advarsel (som ikke stopper opprettelse av coc/kjøretøy).

{ "datoTid": "2021-02-08T21:23:18.812", "iviIdentifikator": { "kuid": "3378041606", "iviReferanse": "3a0f9b22-a855-4933-bf78-959128c2a5d3", "understellsnummerMerke": { "understellsnummer": "TESTSISDINKY00015", "merkekode": 2600 } }, "melding": { "meldingstype": "INFO", "meldingskode": "kjoretoy.coc.KJORETOY_OPPRETTET", "meldingstekst": "Melding om preregistrering er mottatt og kjøretøy er opprettet" { "melding": "Er det korrekt at NOx (mg/km) ikke er utfylt?", "feltreferanse": "utslippNOxMgPrKm", "feltverdi": null, "meldingsklasse": "ADVARSEL" } ] } }

I JSON-svaret må man også sjekke responskoder for eventuelle funkjsonelle feil eller annen viktig informasjon.

Responskoder Meldingstype

Responskoder som kan returneres for Meldingstype (felt melding.meldingstype)

Kode
INFO
ADVARSEL
FEIL

Enkelte feilmeldinger blir ansett som ADVARSLER ved innsending av melding om preregistrering / IVI. Disse vil ha Meldingstype = ADVARSEL selv om feilmeldingsteksten kan tyde på at det egentlig er en feil. Dette skyldes at vi i enkelte tilfeller må lempe litt på krav til data ved håndtering av IVI. F.eks. vil man kunne få ADVARSEL - "Feltet 'innpressing' må alltid være utfylt." som i meldingOmPreregistrering må tolkes som at vi ikke finner informasjon om innpressing som burde ha vært der.

Responskoder Meldingskode ved opprett

Responskoder som kan returneres for Meldingskode (felt melding.meldingskode)

Kode (uten prefiks kjoretoy.coc.) Http statuskode Beskrivelse Kommentar
KJORETOY_OPPRETTET 200 Melding om preregistrering er mottatt og kjøretøy er opprettet
UGYLDIG_FORESPORSEL 4xx Forespørselen har ugyldig innhold
KONVERTERING_AV_IVI_FEILET 4xx Tolkning av COC-data i IVI feilet Indikerer feil i utfylling av feltverdier i XMLen. Sjekk feltFeil[].feltreferanse og feltFeil[].melding for info om feilen
IVI_IKKE_IHT_KONTRAKT 4xx Validering av IVI mot XSD (XML-kontrakt) feilet Indikerer feil i utfylling av feltverdier i XMLen. Sjekk feltFeil[].feltreferanse og feltFeil[].melding for info om feilen
VALIDERING_AV_COC_DATA_FEILET 4xx Validering av datafeltene i COC feilet
DESERIALISERING_AV_IVI_FEILET 4xx Deserialisering fra COC-data til IVI feilet Indikerer feil i XML-formatet. Sjekk meldingstekst for info om feilen
KJORETOY_KAN_IKKE_AVGIFTSKLASSIFISERES 4xx For gyldige kombinasjoner av tekniskKode, tekniskUnderkode og avgiftskode se kodeverk Kjøretøyklassifisering (*).
INGEN_GYLDIG_KJORETOYKLASSIFISERING 4xx Det finnes ingen gyldig kjøretøyklassifisering for kjøretøyet For gyldige kombinasjoner av tekniskKode, tekniskUnderkode og avgiftskode se kodeverk Kjøretøyklassifisering (*).
FLERE_GYLDIGE_KJORETOYKLASSIFISERINGER 4xx Det finnes mer enn én gyldig kjøretøyklassifisering for kjøretøyet. Angi avgiftskode i meldingen. For gyldige kombinasjoner av tekniskKode, tekniskUnderkode og avgiftskode se kodeverk Kjøretøyklassifisering (*).
KJORETOYKLASSIFISERING_IKKE_ECOC 4xx Klassifisering støttes ikke for eCOC Kombinasjon av feltene tekniskKode, tekniskUnderkode og kjoretoyAvgiftsKode er gyldig men ikke støttet av eCOC (*).
AVGIFTSKODE_IKKE_GYLDIG_FOR_TK 4xx Oppgitt avgiftskode er ikke gyldig for teknisk kode Kombinasjon av feltene tekniskKode, tekniskUnderkode og kjoretoyAvgiftsKode er ikke gyldig (*).
FINNES_ALLEREDE 4xx COC med angitt dokumentreferanse eksisterer allerede COC med angitt IVIReferenceId er ukjent
KJORETOY_FINNES_ALLEREDE 4xx Kjøretøy med angitt understellsnummer/merke eksisterer allerede Kjøretøy med angitt VehicleIdentificationNumber/Make eksisterer allerede.
TEKNISK_FEIL 500 Sjekk meldingstekst for troubleticket om feilen. Sendes til support med svvguid som referanse.

(*) Kombinasjon av feltene tekniskKode, tekniskUnderkode og kjoretoyAvgiftsKode gir til sammen en kodekombinasjon for kodeverk Kjøretøyklassifisering .

Grunnlaget er for feltene tekniskKode og tekniskeUnderkode i IVI (under arbeid):

  • VehicleCategoryCode

Eksempel på respons - feilmelding

Her er et eksempel på respons opprette melding om preregistrering - feilmelding hvor opprettelse coc/kjøretøy ikke ble gjennomført.

[ { "datoTid": "2021-02-08T21:36:47.511", "iviIdentifikator": { "kuid": null, "iviReferanse": null, "understellsnummerMerke": { "understellsnummer": null, "merkekode": null } }, "melding": { "meldingskode": "kjoretoy.coc.KJORETOY_KAN_IKKE_AVGIFTSKLASSIFISERES", "meldingstekst": "Ulovlig forespørsel - Fant ingen åpne eller lukkede avgiftsklassifiseringer på typegodkjenning: < TYPEGODKJENNINGSNR. > | < VARIANT > | < VERSJON > tilgjengelig for importør: < xxxxxxxxx > med ønsket avgiftskode: < xxx > .", "meldingstype": "FEIL" } } ]

Request for å slette melding om preregistrering

Her er hvordan man kaller DELETE forespørsel (3 varianter) om å slette en tidligere innsendt melding om preregistrering.

DELETE https://synt.utv.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/meldingompreregistrering/v1/slette/ivireferanse/{iviReferanse}
DELETE https://synt.utv.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/meldingompreregistrering/v1/slette/understellsnummer/{understellsnummer}
DELETE https://synt.utv.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/meldingompreregistrering/v1/slette/understellsnummer/{understellsnummer}/merkekode/{merkekode}

Hvor:

  • {iviReferanse} er kjøretøyets Ivi-referanse
  • {understellsnummer} er kjøretøyets understellsnummer
  • {merkekode} er kjøretøyets merkekode. Merkekode er påkrevd i kombinasjon med understellsnummer der understellsnummer alene ikke er unikt.

Header

Content-Type application/json
Authorization Bearer [token]

Hvor:

  • [token] er en JWT-basert aksess-token. Se info om maskinporten .

Eksempel på respons - suksessmelding

Her er et eksempel på suksessmelding ved sletting av preregistrering.

{ "datoTid": "2021-02-08T21:41:33.15", "iviIdentifikator": { "kuid": "xxxxxxxxxx", "iviReferanse": null, "understellsnummerMerke": { "understellsnummer": "DOKUMENTASJONDEMO", "merkekode": null } }, "melding": { "meldingskode": "kjoretoy.coc.KJORETOY_SLETTET", "meldingstekst": "Forespørsel om sletting av COC er mottatt og COC er slettet.", "meldingstype": "INFO" } }

I JSON-svaret må man også sjekke responskoder for eventuelle funkjsonelle feil eller annen viktig informasjon.

Responskoder Meldingskode ved sletting

Responskoder som kan returneres for Meldingskode (felt melding.meldingskode)

Kode (uten prefiks kjoretoy.coc.) Beskrivelse
KJORETOY_SLETTET Forespørsel om sletting av COC er mottatt og COC er slettet
IKKE_ENTYDIG Det finnes mer enn en COC med angitt understellsnummer/merke/dokumentreferanse. Forsøk en annen identifikator
UKJENT_UNR_OG_MERKE COC med angitt understellsnummer/merke er ukjent
UKJENT_DOKUMENTREFERANSE COC med angitt dokumentreferanse er ukjent
IKKE_TILGANG COC er innmeldt av annen innsender. Kan kun slettes av opprinnelig innsender
KJORETOY_ER_REGISTRERT Kjøretøyet er registrert eller under registrering

Her er et eksempel på feilmelding ved sletting av preregistrering når vi ikke har nok info til å identifisere coc som forespørselen forsøker å slette.

{ "datoTid": "2021-02-08T21:17:51.385", "iviIdentifikator": { "kuid": null, "iviReferanse": null, "understellsnummerMerke": { "understellsnummer": "DOKUMENTASJONDEMO", "merkekode": null } }, "melding": { "meldingskode": "kjoretoy.coc.UKJENT_UNR_OG_MERKE", "meldingstekst": "COC med angitt understellsnummer/merke er ukjent.", "meldingstype": "FEIL" } }

Her er et eksempel på feilmelding ved sletting av preregistrering når kjøretøyet har åpen registreringssak eller er registrert.

{ "datoTid": "2021-02-08T21:32:43.896", "iviIdentifikator": { "kuid": null, "iviReferanse": null, "understellsnummerMerke": { "understellsnummer": "DOKUMENTASJONDEMO", "merkekode": null } }, "melding": { "meldingskode": "kjoretoy.coc.KJORETOY_ER_REGISTRERT", "meldingstekst": "Kjøretøyet er registrert eller under registrering", "meldingstype": "FEIL" } }

Endringslogg

Denne seksjonen kommer til å inneholde logg over endringer på denne siden.