SVV logo
Informasjonsportal for Autosys Kjøretøy - API
 

API Referanse

Tjeneste
Kjøretøyoppslag
Utlevering av kjøretøyhendelser
Tilleggsinformasjon
Kjøretøyhistorikk
Kjøretøysøk
Kjennemerkehistorikk
Kodeverk

Kjøretøyoppslag

Kjøretøyoppslagstjenesten tilbyr muligheten til å slå opp på et eller flere kjøretøy, basert på kjennemerke, personlig kjennemerke, understellsnummer, «kuid» (svv-identifikator for kjøretøyet) eller «prkid» (svv-identifikator for prøvekjennemerke). Responsen inneholder teknisk og merkantil data om kjøretøyet.

Konsumenten kan også oppgi en dato/tidsgruppe (DTG) tilbake i tid, og dermed få svar på hvem som eide kjøretøyet på det oppgitte tidspunktet.

Brukseksempler

Konsument har behov for å gjøre oppslag på 10 kjennemerker til forskjellige gitte tidspunkt. Tjenesten svarer tilbake med eiere og kjøretøyinformasjon for hvert kjøretøy på gitt tidspunkt.

Konsument har behov for å vite hvem som er eier og teknisk kjøretøyinformasjon om kjøretøy, da kjøretøyet ligger litt lavt i forhold til det man skulle anta var normalt. Det viser seg at det foreligger et godkjent senkesett.

Tilgangsstyring

Kjøretøydata utleveres til en tjenestekonsument basert på tjenestebruker og rollene som settes i sentral katalog hos Statens vegvesen. En rolle av rolletype datasett gir tilgang til en konkret datasett. En rolle av rolletype tilleggsrolle brukes i kombinasjon med datasett rolle(r) for å utlevere ellers begrenset informasjon.

Rollene som settes er basert på hvilke hjemler den enkelte konsumenten har for å motta informasjonselementer.

For mer info om rollene gå til hit

Teknisk informasjon

Tjenesten som tilbys er en REST-tjeneste, med JSON-response.

Dokumentasjon Lenke Versjon Swagger/OpenAPI-fil (sist oppdatert 06.11.2020)
REST-API Kjøretøyoppslag 4.7 Last ned
REST-API Kjøretøyoppslag 4.6 Last ned
Kall med dato/tidsgruppe

Ved Kjøretøyoppslag på kjøretøy med dato/tidsgruppe (DTG) vil tjenesten svare tilbake med eiere og kjøretøyinformasjon for kjøretøyet på gitt tidspunkt. Men det finnes unntak til denne regelen. Følgende felter vil alltid være uavhengig av DTG og returnere gjeldende tilstand.

Felt Returnerer
unntattOffentlighet Gjeldende informasjon om kjøretøy eller eierskap er unntatt offentlighet
person Gjeldende personnavn, personadresse og personadressestatus
enhet Gjeldende organisasjonsnavn og adresse
periodiskKjoretoyKontroll Gjeldende frist og godkjenningstidspunkt

Det er også nødvendig å angi tidspunkt med tidssone ved oppslag med DTG. Eksempelvis +01 for norsk vintertid og +02 for norsk sommertid.

Søkevarianter på kjennemerke

Ved oppslag på kjøretøy med kjennemerke er det mulig å spørre på det samme kjennemerke med flere søkevarianter f.eks. med eller uten mellomrom. Kjøretøyoppslag vil alltid returnere kjennemerke i visningsformatet. Følgende tabell viser de ulike søkevariantene som eksisterer.

Visningsformat Søkevariant Beskrivelse
AR 12345 ar 12345 Søk med små bokstaver
AR 12345 AR12345 Søk uten mellomrom
AR 12345 AR   12345 Søk med ekstra mellomrom
K-910 K910 Søk uten bindestrek
K-910 K---910 Søk med ekstra bindestreker
DS 1111 DS 01111 Søk på hvor ledende '0' fjernes mellom tekst og tall
14MILE 14M1LE Søk på personlig kjennemerke hvor I er erstattet med 1
14MILE I4MILE Søk på personlig kjennemerke hvor 1 er erstattet med I
007BOND 007B0ND Søk på personlig kjennemerke hvor O er erstattet med 0
007BOND OO7BOND Søk på personlig kjennemerke hvor 0 er erstattet med O
Spørring med ett kjennemerke

Her er et eksempel på en POST spørring mot tjenesten med ett kjennemerke.

Request URL

http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/bulk/kjennemerke

Hvor:

 • [env] er en miljøspesifikk adresse

Header

user-id **skallsikring**
Content-Type application/json

Body

[ { "kjennemerke": "CU10001" } ]

Dersom kallet lykkes får man HTTP status 200 og data i JSON format som i følgende eksempel:
JSON-svar

I JSON-svaret må man også sjekke responskoder for eventuelle funkjsonelle feil eller annen viktig informasjon.

Hvilke felter som kan forekomme avhenger av hvilke roller som er tildelt tjenestebruker.

Spørring med et sett av kuid'er og data/tidspunkt

Her er et eksempel på en POST spørring mot tjenesten basert på en liste av kuid'er og dato/tidspunkt.
Maks antall kuid'er som kan sendes inn i et kall er 50.

Request URL

http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/bulk/kuid

Hvor:

 • [env] er en miljøspesifikk adresse

Header

user-id **skallsikring**
Content-Type application/json

Body

[ { "kuid": "1010101010" }, { "dtg": "2018-11-15T23:00:00.000+01:00", "kuid": "3030303030" } ]

Dersom kallet lykkes får man HTTP status 200 og data i JSON format som i følgende eksempel:
JSON-svar

Hvilke felter som kan forekomme avhenger av hvilke roller som er tildelt tjenestebruker.

I JSON-svaret må man også sjekke responskoder for eventuelle funkjsonelle feil eller annen viktig informasjon.

Spørring med understellsnummer

Her er et eksempel på en GET spørring mot tjenesten basert på understellsnummer. Merk at det kun er mulig å sende inn et understellsnummer av gangen.

Request URL

http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/bulk/understellsnummer/YS2R8040404040404

Hvor:

 • [env] er en miljø -spesifikk adresse

Dersom kallet lykkes får man HTTP status 200 og data i JSON format som i følgende eksempel:
JSON-svar

Hvilke felter som kan forekomme avhenger av hvilke roller som er tildelt tjenestebruker.

I JSON-svaret må man også sjekke responskoder for eventuelle funkjsonelle feil eller annen viktig informasjon.

Responskoder kjøretøyoppslag

For hver kjøretøy-body returnert i et vellykket kall kan kan det returneres responskoder (felt responskoder.kode) som kan gi funksjonelle feilmeldinger eller ytterligere info om kjøretøyet.

Kode Beskrivelse Innføres i Fjernes i
ANNET_KJENNEMERKE_KNYTTET_TIL_KJORETOY Denne responsekoden returneres når responsen inneholder et annet kjennemerke knyttet til kjøretøy enn det som ble sendt inn. Leveranse 4.4
FOR_MANGE_FEIL_MOT_KILDER Denne reponskoden returneres når en kilde i et liveoppslag returnerer en teknisk feil eller timer ut og dette skjer for X requestelementer
INGEN_AKTIVE_GODKJENNINGER Denne reponskoden returneres når det er ingen aktive godkjenninger for oppgitt kuid Leveranse 4.2.y V3
KJENNEMERKE_UKJENT Ingen treff på kjennemerket som er oppgitt i requesten
KUID_UKJENT Ingen treff på kuid som er oppgitt i requesten
OPPLYSNINGER_UTILGJENGELIG Unntatt offentlighet informasjon ikke tilgjengelig
PKK_INFORMASJON_IKKE_TILGJENGELIG Kildesystem er nede. PKK informasjon er ikke tilgjengelig for øyeblikket
UGYLDIG_DTG Oppgitt DTG er mer enn 5 minutter frem i tid
UGYLDIG_KJENNEMERKE Oppgitt kjennemerke i requesten er ugyldig
UGYLDIG_KUID Oppgitt kuid i requesten er ugyldig

Utlevering av kjøretøyhendelser

Tjeneste som leverer ut kjøretøyhendelser (registreringer, eierskifter, godkjenninger, etc), basert på hendelsestype og konsumentens ønsket intervall. Responsen inneholder hendelser innenfor gitt intervall for en rekke kjøretøy eller hendelser for et gitt kjøretøy.

Brukseksempel

Konsument har behov for å bli informert om alle omregistreringer fra om med et gitt tidspunkt. Gjennom å hente ut omregistreringer fra kjøretøyhendelser-tjenesten, vil konsument kunne holde sitt register oppdatert.

Tilgangsstyring

Innholdet i følgende hendelsertyper (se tabell under) er tilgangsstyrt basert på tjenestebruker og rollene som settes i sentral katalog hos Statens vegvesen.

For konsumenter som ikke har tilgang til innholdet vil hendelsen utleveres uten elementene konvolutt og kuid . I tillegg erstattes elementet title med HENDELSE_UTEN_INNHOLD og category med HENDELSE_KREVER_AUTORISASJON.

For et eksempel på en slik hendelse se api_hendelse_uten_innhold_svar_01.xml

For mer info om hendelsetyper og hendelseundertyper se Kodeverk

Teknisk informasjon

Utlevering av kjøretøyhendelser består av to Atom feed tjenester. En feed for les av hendelser som returnerer en sammenhengende sekvens av id'er og en feed for les av hendelser hvor konsumenten kan spesifisere ulike søkeparametre. Hendelseslisten kan navigeres gjennom sekvensnummer. Det er konsumentene selv som styrer sekvens på lesingen og hvor mange hendelser som returneres ved hver les. Det anbefales at antallet hendelser ikke settes større enn 1000.

Dokumentasjon Lenke OpenAPI-fil (sist oppdatert 21.07.2021)
Atom feed tjeneste Hendelse utlevering 4.7 Last ned
Atom feed tjeneste Hendelse utlevering 4.6 Last ned
Typer hendelser for kjøretøy HendelseType
XSD for konvolutt i feed'en Konvolutt
XSD for hendelse 4.4. Oppdatert 27.01.2020 KjoretoyHendelser_L4_4.xsd
XSD for hendelse 4.2.y KjoretoyHendelser_L4_2_y_3.xsd

Atom feed tjeneste for les av hendelser som returnerer sammenhengende sekvens av id'er

http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/hendelse/utlevering/api/hendelser/atom/sammenhengende?to=[to]&size=[size]

Følgende parametere kan benyttes ved kall til tjenesten.

Parameter Type Beskrivelse Format
to Long Hente ut nyere hendelser kronologisk fra de jeg hentet sist Eksempel: ?to=5 henter alle hendelser til id 5 (id 505 til og med id 6)
size String Begrense antallet hendelser feeden inneholder. Standardverdi er 500 Eksempel: ?size=20

Atom feed tjenesten innføres i forvaltningsleveranse 4.2.y V4.

Tjenesten returnerer tom konvolutt og uten kuid hvis det eksisterer en hendelse uten innhold. I tillegg erstattes elementet title med HENDELSE_UTEN_INNHOLD.

For et eksempel på en slik hendelse se api_hendelse_uten_innhold_svar_02.xml

Atom feed tjeneste for les av hendelser

http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/hendelse/utlevering/api/hendelser/atom?[søkeparametre]

Atom feed tjenesten tilbyr les/abonnering av hendelser som finnes. Atom feed'en tilbyr en del ulike søkeparametre, som gjør det mulig å spesifisere søket sitt, slik at man kun får utlevert de hendelsene man er interessert i.

Hendelsene følger en kronologisk rekkefølge (fra eldst til nyest) ettersom de er opprettet ved innlesning av hendelser fra kildesystem.

Følgende søkeparametre kan benyttes ved kall til tjenesten. Merk at navn på parameterne first, last, to og from følger omvendt kronologisk sortering, og i et svar fra tjenesten sorteres hendelsene omvent kronologisk (nyeste til eldste).

Parameter Type Beskrivelse Format
first Hente ut de nyeste hendelsene i kronologisk rekkefølge Eksempel: ?first
hendelser Liste av String Hente ut hendelser etter hendelsetyper. Flere hendesetyper kan spesifiseres, og disse separeres med et komma. Hvis hendelser ikke er spesifisert hentes alle hendelser med unntak av type INITIAL_LOAD (se INITIAL_LOAD under) Eksempel: ?hendelser=EIERSKAP,REGISTRERING
kildesystemId String Hente ut hendelser fra kun én spesifikk kilde. Eksempel: ?kildesystemId=AUTOSYS_MOTORVOGN
kuid String Hente ut hendelser for kun et kjøretøy som har skjedd etter produksjonssetting (se INITIAL_LOAD under) Eksempel: ?kuid=12345
last Hente ut de eldste hendelsene i kronologisk rekkefølge Eksempel: ?last
from Long Hente ut eldre hendelser kronologisk fra de jeg hentet sist Eksempel: ?from=10 henter alle hendelser fra 9 (dvs fra og med 8 til 0)
to Long Hente ut nyere hendelser kronologisk fra de jeg hentet sist Eksempel: ?to=5 henter alle hendelser til 5 (505 til og med 6)
size String Begrense antallet hendelser feeden inneholder Eksempel: ?size=20

Hver kildesystem har en kildesystemId som definert under.

KildesystemId Beskrivelse
AKG Autosys Kjøretøy Godkjenning
AKR Autosys Kjøretøy Registrering
AUTOSYS_MOTORVOGN Autosys motorvogn
KUNDE Det sentrale kunderegister til Statens vegvesen. Blir ikke eksponert ut
OPPDATERINGSJOBB Oppdateringsjobb
PK Personlig Kjennemerke

Her er noen eksempler på forespørseler:

http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/hendelse/utlevering/api/hendelser/atom?hendelser=REGISTRERING,EIERSKAP
http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/hendelse/utlevering/api/hendelser/atom?kildesystemId=AKG
http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/hendelse/utlevering/api/hendelser/atom?hendelser=REGISTRERING,EIERSKIFTE&size=20&kildesystemId=AKG

Her er et eksempel på svar:

response.atom

Hvor:

 • [env] er en miljøspesifikk adresse
INITIAL_LOAD

Ved produksjonssetting av leveranse 4.2.x i juni 2019 ble det lagt inn hendelser av typen INITIAL_LOAD for hele kjøretøypopulasjonen på det tidspunktet. For å hente disse hendelse må man spesifisere ?hendelser=INITIAL_LOAD i spørringen som vist i eksemplene under.

Hente ut de 5 første hendelsene kronologisk http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/hendelse/utlevering/api/hendelser/atom?last&size=5&hendelser=INITIAL_LOAD
Hente ut 5 neste hendelsene kronologisk http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/hendelse/utlevering/api/hendelser/atom?to=[id]&size=5&hendelser=INITIAL_LOAD

Hvor:

 • [env] er en miljøspesifikk adresse
 • [id] er iden til den nyeste hendelsen i forrige spørringen.
Hendelser etter produksjonssetting

For å hente alle hendelser som har oppstått på kjøretøy etter produksjonssettingen spesifiserer man uten INITIAL_LOAD

Hente ut de 5 første hendelsene kronologisk http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/hendelse/utlevering/api/hendelser/atom?last&size=5
Hente ut 5 neste hendelsene kronologisk http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/hendelse/utlevering/api/hendelser/atom?to=[id]&size=5

Hvor:

 • [env] er en miljøspesifikk adresse
 • [id] er iden til den nyeste hendelsen i forrige spørringen.

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjonstjenesten tilbyr muligheten til å slå opp på et kjøretøy, basert på kjennemerke, «kuid» eller vognkortnummer. I responsen får man etterlyst-status på kjøretøyet, eventuelle bruksforbud og informasjon om PKK (Periodisk kjøretøy kontroll = EU-kontroll).

Ved oppslag på kjennemerke vil man kun få treff på det siste aktive kjennemerke (f.eks. der det har vært kjennemerkebytte).

Teknisk informasjon

Tjenesten som tilbys er en REST-tjeneste, med JSON-response.

Dokumentasjon Lenke Versjon OpenAPI-fil (sist oppdatert 21.07.2020)
REST-API Tilleggsinformasjon 4.7 Last ned
REST-API Tilleggsinformasjon 4.6 Last ned

Tilgangsstyring

Tilleggsinformasjon utleveres til en tjenestekonsument basert på tjenestebruker og rollene som settes i sentral katalog hos Statens vegvesen. En rolle av rolletype datasett gir tilgang til en konkret datasett.

Rollenavn og datasett for tilleggsinformasjon

Rollenavn Datasett
USER Gir tilgang til tilleggsinformasjons-tjenesten og informasjon om vognkortnummer og kjoretoyId
BRUKSFORBUD Gir tilgang til bruksforbud-objektet
ETTERLYST Gir tilgang til elementene etterlyst og etterlystFomDato

Brukseksempel

Konsument har behov for å sjekke om det er lov å kjøre bil som er stoppet i en kontroll. Konsument får melding tilbake om at det er et bruksforbud på kjøretøyet, og avskilter bilen på stedet.

Kjøretøyhistorikk

Kjøretøyhistorikktjenesten tilbyr muligheten til å slå opp på et kjøretøy, basert på kjennemerke eller «kuid». I responsen returneres komplett merkantil historikk på kjøretøyet (eierskap, registreringer, etc.)

Dokumentasjon Lenke Versjon Swagger/OpenAPI-fil (sist oppdatert 21.07.2021)
REST-API Kjøretøyhistorikk 4.7 Last ned
REST-API Kjøretøyhistorikk 4.6 Last ned

Her er et eksempel på svar fra tjensten ved HTTP status 200:

api_kjoretoyhistorikk_dinky_CU10073.json

Brukseksempel

Konsument har behov for å vite hvem som er eier av bil ettersom at antatt eier sier bilen er solgt. Konsument sender inn forespørsel i sitt system for å belyse bilens eierhistorikk. De får opp en fullstendig historikk om alle hendelser fra bilen ble innført til Norge.

Kjøretøysøk

Kjøretøysøktjenesten tilbyr muligheten til å søke etter kjøretøy, basert på navn, fødselsnummer, organisasjonsnummer, deler av kjennemerke opp til 3 ukjente tegn (eks: EV44???) og prefikssøk på understellsnummeret. Responsen inneholder teknisk og merkantil informasjon knyttet til hvert kjøretøy i svaret.

Brukseksempel

Bruker har behov for å søke eier av kjøretøy hvor bare deler av kjennemerket er kjent. Bruker spør i systemet og legger inn kombinasjon av 4 kjente tegn, og får opp flere mulige kandidater.

Endringer fra L4.3 til L4.3 V2

I 4.3 ble tjenesten utvidet med et nytt endepunkt for søk på navn som er en forbedret utgave av eksistende navnesøk. Søket gir mer relevante navnetreff på personer og organisasjoner (i denne sammenhengen også kalt kunder). Responsen vil inneholde kundeId'er (svv-identifikator) som kan benyttes for søke frem kjøretøyene knyttet til en gitt kunde og få tilbake teknisk og merkantil informasjon. For mer info om endepunktene se "Søk på personnavn og organisasjonsnavn" og "Søk på kundeId" lenger ned på siden.

For eksisterende søkevariantene er det lagt til en ny valgfri parameter "ekskluderVraketUtfort" som kan settes til "true" for å ekskludere kjøretøy med registreringsstatus "VRAKET" eller "UTFORT".

I tillegg er KjoretoysokResponse utvidet med 2 nye felter "antallITreffliste" og "antallTreffTotalt".

Tilgangsstyring

Kjøretøydata utleveres til en tjenestekonsument basert på tjenestebruker og rollene som settes i sentral katalog hos Statens vegvesen. En rolle av rolletype datasett gir tilgang til en konkret datasett. En rolle av rolletype tilleggsrolle brukes i kombinasjon med datasett rolle(r) for å utlevere ellers begrenset informasjon.

Rollene som settes er basert på hvilke hjemler den enkelte konsumenten har for å motta informasjonselementer.

For mer info om rollene gå til hit

Dokumentasjon Lenke Versjon Swagger/OpenAPI-fil (sist oppdatert 21.07.2021)
REST-API Kjøretøysøk 4.7 Last ned
REST-API Kjøretøysøk 4.6 Last ned

Søk på personnavn og organisasjonsnavn

Her er oppbygging av URL for å gjøre søk på personnavn og organisasjonsnavn.

GET http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/sok/kunde
Parametere:
Navn Beskrivelse
eiertype Påkrevd. Spesifiserer om søket omfatter PERSON, ORGANISASJON eller BEGGE. Merk at uverifiserte kunder alltid vil bli inkludert i treff på navn.
navn Organisasjonsnavn eller fullt personnavn for eier, medeier eller leasingtaker. Elementet kan ikke brukes i kombinasjon med for-, mellom- eller etternavn.
fonetisk Angir (true / false) om det skal benyttes et fonetisk søk i registeret. Standardverdi er false. Kan kun oppgis i kombinasjon med elementet navn.
fornavn Fornavn for eier, medeier eller leasingtaker. Elementet kan ikke brukes i kombinasjon med navn og søket returnerer bare eksakte treff.
mellomnavn Mellomnavn for eier, medeier eller leasingtaker. Elementet kan ikke brukes i kombinasjon med navn og søket returnerer bare eksakte treff.
etternavn Etternavn for eier, medeier eller leasingtaker. Elementet kan ikke brukes i kombinasjon med navn og søket returnerer bare eksakte treff.
FILTRERING
kjonn Hvis spesifisert vil søket filtrere resultat basert på kjønn (M eller K) i spørringen. Kun støttet med eiertype PERSON.
fodselsdato Hvis spesifisert vil søket filtrere resultat basert på treff som matcher fødselsdato, fødeår/måned eller fødeår. Eksempelvis 1990-05-17, 1990-05* og 1990*. Kun støttet med eiertype PERSON
fylke Hvis spesifisert vil søket filtrere resultat basert på treff som matcher fylke.
kommune Hvis valgt vil søket filtrere resultat basert på treff som matcher kommunenavn.
postnummer Hvis valgt vil søket filtrere resultat basert på treff som matcher postnummer.
poststed Hvis valgt vil søket filtrere resultat basert på treff som matcher poststed.
PAGING
antall Benyttes for paging av resultatet - angir antall rader man ønsker returnert. Standardverdi: 10
fra Benyttes for paging av resultatet - angir første rad man ønsker returnert. Standardverdi: 10
Responser:
Kode Beskrivelse
200 Søk gjennomført. Hvis treff inneholder responsen kunder som matcher søket, antall treff i registeret, antall kunder returnert i trefflisten og eventuelle responskoder.

204 Gyldig kombinasjon av søkeparametre sendt inn, men ingen treff på kunder
400 Ugyldig kombinasjon av søkeparametre sendt inn

Hvor:

Søk på kundeId

Her er oppbygging av URL for å gjøre søk på kundeId og få informasjon kjøretøy som har eier, medeier eller leasingtaker som matcher kundeId.

GET http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/sok/kundeid
Parametere:
Navn Beskrivelse
kundeid Påkrevd. KundeId til eier, medeier eller leasingtaker
FILTRERING
ekskluderVraketUtfort Benyttes for å ekskludere kjøretøy (true / false) med registreringsstatus "vraket" eller "utført". Utført betyr at kjøretøyet er endelig avregistrert ved utførsel av kjøretøyet (eksport). Standardverdi: false
PAGING
antall Benyttes for paging av resultatet - angir antall rader man ønsker returnert. Standardverdi: 10
fra Benyttes for paging av resultatet - angir første rad man ønsker returnert. Standardverdi: 10
Responser:
Kode Beskrivelse
200 Søk gjennomført. Responsen inneholder teknisk og merkantil informasjon knyttet til hvert kjøretøy

Eksempel på svar fra tjenesten

Spørring med navnesøk

Denne søkevarianten erstattes av /sok/kunde - Se Søk på personnavn og organisasjonsnavn. Her er et eksempel på en GET spørring mot tjenesten for navnesøk.

Request URL

http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/sok/eiernavn?navn=[navn]

Hvor følgende parametere er påkrevet:

 • [env] er en miljøspesifikk adresse
 • [navn] er navn på eier, medeier eller leasingtaker

Og følgende parameter er valgfrie:

 • [antall] benyttes for paging av resultatet - angir antall rader man ønsker returnert. Maks antall kjøretøy man kan få returnert i en page er 50.
 • [erPerson] hvis angitt vil det kun søkes i personer (for ‘true’) eller kun organisasjoner (for ‘false’)
 • [fodselsdato] hvis valgt vil søket filtrere resultat basert på treff som matcher fødselsdato. F.eks. 2001-12-24
 • [fra] benyttes for paging av resultatet - angir første rad man ønsker returnert. Standardverdi er 1.
 • [fylke] hvis valgt vil søket sortere resultat basert på treff som matcher fylke øverst.
 • [postnummer] hvis valgt vil søket sortere resultat basert på treff som matcher postnummer øverst.
 • [poststed] hvis valgt vil søket sortere resultat basert på treff som matcher poststed øverst.

Header

user-id **skallsikring**
Content-Type application/json

Dersom kallet lykkes får man HTTP status 200.

Maks antall treff på navn som kan returneres av tjenesten er 20.
Maks antall kjøretøy som kan returneres i en page er 50.

I JSON-svaret må man også sjekke responskoder for viktig informasjon om søkeresultatet.

Spørring med fødselsnummer

Her er et eksempel på en GET spørring med fødselsnummer. Tjenesten returnerer informasjon om kjøretøy som har eier, medeier eller leasingtaker som matcher søket.

Request URL

http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/sok/fodselsnummer?fodselsnummer=[fodselsnummer]

Hvor følgende parametere er påkrevet:

 • [fodselsnummer] er fødselsnummer (fnr / dnr) på eier, medeier eller leasingtaker

Og følgende parameter er valgfrie:

 • [antall] benyttes for paging av resultatet - angir antall rader man ønsker returnert. Maks antall kjøretøy man kan få returnert i en page er 50.
 • [fra] benyttes for paging av resultatet - angir første rad man ønsker returnert. Standardverdi er 1.

I JSON-svaret må man også sjekke responskoder for viktig informasjon om søkeresultatet.

Spørring med kjennemerke

Her er et eksempel på en GET spørring med kjennemerke. Tjenesten returnerer informasjon om de kjøretøy som matcher søket

Request URL

http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/sok/kjennemerke?kjennemerke=[kjennemerke]

Hvor følgende parametere er påkrevet:

 • [kjennemerke] er kjoretoyets kjennemerke kan inneholde inntil 3 ukjente tegn. Ukjent tegn angis med ? og må url-encodes

Og følgende parameter er valgfrie:

 • [antall] benyttes for paging av resultatet - angir antall rader man ønsker returnert. Maks antall kjøretøy man kan få returnert i en page er 50.
 • [fra] benyttes for paging av resultatet - angir første rad man ønsker returnert. Standardverdi er 1.
Spørring med organisasjonsnummer

Her er et eksempel på en GET spørring med organisasjonsnummer. Tjenesten returnerer informasjon om kjøretøy som har eier, medeier eller leasingtaker som matcher søket.

Request URL

http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/sok/organisasjonsnummer?organisasjonsnummer=[organisasjonsnummer]

Hvor følgende parametere er påkrevet:

 • [organisasjonsnummer] er organisasjonsnummer på eier, medeier eller leasingtaker

Og hvor følgende parameter er valgfrie:

 • [antall] benyttes for paging av resultatet - angir antall rader man ønsker returnert. Maks antall kjøretøy man kan få returnert i en page er 50.
 • [fra] benyttes for paging av resultatet - angir første rad man ønsker returnert. Standardverdi er 1.

Dersom kallet lykkes får man HTTP status 200.

I JSON-svaret må man også sjekke responskoder for viktig informasjon om søkeresultatet.

Spørring med understellsnummer

Her er et eksempel på en GET spørring med understellsnummer. Tjenesten returnerer informasjon om de kjøretøy som matcher søket.

GET http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/sok/understellsnummer?understellsnummer={understellsnummer}
Parametere:
Navn Beskrivelse
understellsnummer Påkrevd. Kjøretøyets understellsnummer. Søket returner kjøretøy som matcher understellsnummeret eksakt. For prefiks- og/eller postfikssøk benytt wildcard *
ekskluderVraketUtfort Benyttes for å ekskludere kjøretøy (true / false) med registreringsstatus "vraket" eller "utført". Utført betyr at kjøretøyet er endelig avregistrert ved utførsel av kjøretøyet (eksport). Standardverdi: false
merkekode Benyttes for filtrering slik at kun kjøretøy fra en bestemt merkekode returneres
antall Benyttes for paging av resultatet - angir antall rader man ønsker returnert. Standardverdi: 10
fra Benyttes for paging av resultatet - angir første rad man ønsker returnert. Standardverdi: 10

Dersom kallet lykkes får man HTTP status 200.

I JSON-svaret må man også sjekke responskoder for viktig informasjon om søkeresultatet.

Responskoder kjøretøysøk

For hver kjøretøy-body returnert i et vellykket kall kan kan det returneres responskoder (felt responskoder.kode) som gir ytterligere info om kjøretøysøket.

Kode Beskrivelse Innføres i Fjernes i
FLERE_TREFF Det finnes flere sider med kjøretøy i søket
FLERE_NAVNETREFF Det finnes flere sider med personer/organisasjoner i søket L4.3 V2
FOR_MANGE_NAVNETREFF For mange treff på navn, kunne ikke hente alle kjøretøy. Maks antall treff på navn som kan returneres er 20. Spesifiser søket for å få med alle kjøretøy
OPPLYSNINGER_UTILGJENGELIG
UGYLDIG_PARAMETER

Kjennemerkehistorikk

Kjennemerkehistorikk tilbyr muligheten til å slå opp historikk for hvilke kjøretøy et kjennemerke har vært eller er knyttet til, mulighet til å slå opp alle prøvekjennemerker som en person eller organisasjon har hatt eller har, eller slå opp kjennemerkehistorikk for et kjøretøy.

I de tilfellene kjøretøyet er registrert oppgis de med kuid. Benytt Kjøretøyoppslag for å hente mer informasjon. I de tilfellene kjøretøyet er et fremmed kjøretøy oppgis de med understellsnummeret, kjøretøyklassifisering og merke til det fremmede kjøretøyet.

Tilgangsstyring

Kjøretøydata utleveres til en tjenestekonsument basert på tjenestebruker og rollene som settes i sentral katalog hos Statens vegvesen.

Teknisk informasjon

Tjenesten som tilbys er en REST-tjeneste, med JSON-response.

Dokumentasjon Lenke Versjon Swagger/OpenAPI-fil (sist oppdatert 21.07.2021)
REST-API Kjennemerkehistorikk 4.7 Last ned
REST-API Kjennemerkehistorikk 4.6 Last ned

Spørring for å få kjennemerkets kjøretøyhistorikk

Her er oppbygging av URL for å gjøre spørring mot tjenesten med et kjennemerke eller prkid og få tilbake hvilke kjøretøy som har vært eller er knyttet til kjennemerke.

GET http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2/rest/distribusjon/kjennemerkehistorikk/v1.0/kjennemerke/kjennemerke/{kjennemerke}
GET http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2/rest/distribusjon/kjennemerkehistorikk/v1.0/kjennemerke/prkid/{prkid}
Parametere:
Navn Beskrivelse
kjennemerke Et ordinært kjennemerke, et personlig kjennemerke eller et prøvekjennemerke
prkid svv-identifikator for prøvekjennemerke
fom Valgfri parameter som angir fra og med tidspunkt
Responser:
Kode Beskrivelse
200 Hvis kjennemerkehistorikk funnet for et ordinært kjennemerke vil responsen inneholde alle kjøretøy som har vært eller er knyttet til kjennemerke.
Hvis kjennemerkehistorikk funnet for et personlig kjennemerke vil responsen inneholde alle kjøretøy som har vært eller er knyttet til personlig kjennemerke samt informasjon om ansvarlig person eller organisasjon.
Hvis kjennemerkehistorikk funnet for et prøvekjennemerke vil responsen inneholde et sett av ansvarlig person eller organisasjon, kjøretøy og kjøreseddel som har vært eller er knyttet til prøvekjennemerke.
204 Gyldig bokstav- og tallkombinasjon for kjennemerke sendt inn, men kjennemerkehistorikk ikke funnet
400 Ugyldig bokstav- og tallkombinasjon for kjennemerke sendt inn. F.eks. ØØ12345 eller AA123456

Hvor:

Spørring for å få kjøretøyets kjennemerkehistorikk

Her er oppbygging av URL for å gjøre spørring mot tjenesten med et kjennemerke eller kuid og få tilbake alle kjennemerker som har vært eller er knyttet til kjøretøyet.

GET http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2/rest/distribusjon/kjennemerkehistorikk/v1.0/kjoretoy/kjennemerke/{kjennemerke}
GET http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2/rest/distribusjon/kjennemerkehistorikk/v1.0/kjoretoy/kuid/{kuid}
Parametere:
Navn Beskrivelse
kjennemerke Et ordinært kjennemerke eller et personlig kjennemerke
kuid svv-identifikator for prøvekjennemerke
Responser:
Kode Beskrivelse
200 Hvis kjennemerkehistorikk funnet for kjoretoy vil responsen inneholde alle ordinære kjennemerker, personlige kjennemerker og/eller prøvekjennemerker som har vært eller er knyttet til kjøretøy
204 Gyldig bokstav- og tallkombinasjon for kjennemerke sendt inn, men kjennemerkehistorikk ikke funnet
400 Ugyldig bokstav- og tallkombinasjon for kjennemerke sendt inn. F.eks. ØØ12345 eller AA123456

Hvor:

Spørring for å få alle prøvekjennemerker en person eller organisasjon har / har hatt

Her er oppbygging av URL for å gjøre spørring mot tjenesten med et fødselsnummer eller et organisasjonsnummer og få tilbake hvilke prøvekjennemerker personen eller organisasjon har hatt eller har.

GET http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2/rest/distribusjon/kjennemerkehistorikk/v1.0/ansvarlig/fodselsnummer/{fodselsnummer}
GET http://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2/rest/distribusjon/kjennemerkehistorikk/v1.0/ansvarlig/organisasjonsnummer/{organisasjonsnummer}
Parametere:
Navn Beskrivelse
fodselsnummer Et fødselsnummer
organisasjonsnummer Et organisasjonsnummer
Responser:
Kode Beskrivelse
200 Hvis kjennemerkehistorikk funnet vil den inneholde et sett av årsprøvekjennemerker og/eller dagsprøvekjennemerker
204 Fødselsnummer eller organisasjonsnummer sendt inn eksisterer i SVV Kunde, men kjennemerkehistorikk ikke funnet
500 Teknisk feil. I sjeldne tilfeller ikke treff på fødselsnummer eller organisasjonsnummer sendt inn i SVV Kunde

Hvor:

Rollenavn og datasett

Rollenavn Datasett
TEKNISKE_DATA Gir tilgang til hele den tekniske godkjenningen (alle tekniske data om kjøretøyet).
TEKNISKE_KRAV Gir tilgang til informasjon om tekniske krav
REGISTRERINGSINFORMASJON Gir tilgang til:
 • Førstegangsregistreringsinformasjon
 • Kjennemerkeinformasjon
 • Registreringsinformasjon
 • Periodisk kjøretøykontroll
KJORINGENS_ART Gir tilgang til kjøringens art (kjoretoy.registrering.kjoringensArt)
KJORETOY_ID Gir tilgang til kjøretøyets identifiserende elementer (kjoretoy.kjoretoyId)
UNNTATT_OFFENTLIGHET_INFO Gir tilgang til informasjon om kjøretøyet eller eier er unntatt offentlighet (kjoretoy.kjoretoyId.unntattOffentlighet, kjoretoy.eierskap.eier / medeier / leasingtaker / underenhet.erUnntattOffentlighet)
EIERSKAP_BASIS Gir tilgang til eierforhold for eier, medeier, leasingtaker og underenhet, bortsett fra fødselsnummer, personadresse og personadressekode. Orgnr, orgadresse og orgadressekode leveres alltid ut.
EIERSKAP_FNR Gir tilgang til fødselsnummer for eier, medeier, leasingtaker (kjoretoy.eierskap.eier / medeier / leasingtaker.person.fodselsnummer).
EIERSKAP_PERSONADRESSE Gir tilgang til personadresse og personadressekode der eier, medeier eller leasingtaker ikke har adressekode 4, 6 eller 7.
EIERSKAP_PERSONADRESSEKODE_SKJERMET Tilleggsrolle som i kombinasjon med rollen EIERSKAP_PERSONADRESSE kan gi tilgang til adresse og adressekode for alle koder, inkludert 4 (kun adresse skjermet), 6 og 7.
EIERSKAP_UNNTATT_OFFENTLIGHET Tilleggsrolle som i kombinasjon med øvrige roller kan gi tilgang til eierforholdinformasjon der eierforholdet er unntatt offentligheten etter offentleglova.
TEKNISKE_DATA_UNNTATT_OFFENTLIGHET Tilleggsrolle som i kombinasjon med øvrige roller kan gi tilgang til tekniske kjøretøydata der disse er unntatt offentligheten etter offentleglova.

Hvis eier, medeier eller leasingtaker har kode 6 eller kode 7 og konsument ikke har minst en av rollene EIERSKAP_PERSONADRESSEKODE_SKJERMET eller EIERSKAP_UNNTATT_OFFENTLIGHET vil det ikke gies noe informasjon om eier, medeier og leasingtaker.

Kodeverk

Kodeverk er en ny tjeneste som kommer i leveranse 4.5.

Kodeverkstjenesten tilbyr muligheten til å slå opp informasjon om kodeverk og kodeverksverdier.

Dokumentasjon Lenke Versjon OpenAPI-fil (sist oppdatert 29.07)
REST-API Kodeverk 4.5 Last ned